Persian Language English Language

فراخوان دعوت از متقاضیان در شهرک گلخانه ای چاهک شهرستان خاتم

فراخوان دعوت از  متقاضیان در شهرک گلخانه ای چاهک شهرستان خاتم شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد 33 شهرک  گلخانه ای/ شیلات و دام پروری در بیست استان کشور به سرمایه گذاران معرفی نماید. شهرک گلخانه ای چاهک واقع در شهرستان خاتم تنها شهرک گلخانه ای استان یزد در این لیست می باشد. شهرک گلخانه ای چاهک بالغ بر 280 هزار متر مربع مساحت و برای ایجاد گلخانه در نظر گرفته شده است شهرستان خاتم قطب کشاورزی استان محسوب شده و در جنوب شرقی استان قرار دارد. متن اطلاعیه شرکت شهرکهای کشاورزی برای جذب سرمایه گذار به شرح ذیل است:فرآخوان عمومی 4 - 98 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ا ی،شیلاتی و دامپرور یشرکت شهر کهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه ای،شیلاتی و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید .الف شرایط عمومی : -1 به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخان های،شیلاتی و دامپروری واگذار خواهد ش د - .2 واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضع یت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد - .3 حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخان های،شیلاتی و دامپروری و قطعات آن برا ی شرک ت شهرکها ی کشاورزی محفوظ است - .4 نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که - ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی ) ۶( قسط هر شش ماه یکبار از متقاضیدریافت م یشود .5 متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل - ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی بهمنظور ایجاد ساز هها را داشته باشند .6 بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش -نمی باش د .7 متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ه ا را در قالب زمانبند ی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده -تعهد نماین د .8 متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد ت ائید شرکت -انجام دهد .9 عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احدا ث شهرک کشاورز ی - )گلخانه ای/شیلاتی /دامی( واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربریاراضی مورد واگذاری را ندارند .10 از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می -گردد .11 صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شرو ط مندرج در قرارداد می باش د - .12 براساس مفاد ماده ) - ۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، ه، ز( وظایف هدایت، راهبری، سیاس تگذاری، برنام هریزی و نظارت بر توسعه زیرساخ تها واداره امور مجتمع و شهر کهای کشاورزی گلخان های و دامپروری بر عهده این شرکت م یباش د .13 شرکت کنندگان در فراخوان م یبایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و -رعایت نمایند .14 پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخان های،شیلاتی و دامپروری اقدام خواهد نمود - .15 در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود - .16 شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار اس ت - .17 هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بو د -18 هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت ب رعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود . -19 متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه -اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت .ب شرایط اختصاصی : -1 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی -۲ دوره آموزشی گذرانده شده )گواهینامه آموزشی مرتبط ( -۳ عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید( -4 احراز توانایی مالی )ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ( -5 سابقه فعالیت های سرمایه گذار ی -۶ مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالی ت -7 بومی استان بودن)ساکن در استان ( -محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان :متقاضیان م یتوانند از روز سه شنبه مورخ ۰5 / ۰۶ / 98 لغای ت رو ز چهارشنبه مورخ 1۳ / ۰۶ / 98 بمدت 7 روز کاری، با مراجعه به سایت شرکت بهآدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شع ب شرکت شهرکهای کشاورزیدر استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور)توانیر ( نبش کوچه گیتا پلا ک 8 مدیریت تملک وواگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند . شرکت شهرک های کشاورز ی__

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :